Ajuts - Rehabilitació d'habitatges i edificis

Convocatòria Tancada

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial per l’any 2017

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat

A qui va dirigit?

Les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

Important
Els habitatges han d'haver estat construïts i acabats abans de l'1 de gener de 1981.

Termini

S’estableixen dos règims de concessió:

  •  Concurrència competitiva s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2017.
  •  Concurrència no competitiva s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de juliol de 2017.

Documentació relacionada:

Resolució

Sol·licitud i documentació necessària (Dins la pestanya de "documentació relacionada")

Més informació a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya